خلال پسته بادام و پرک

مشاهده همه 8 نتیجه

پرک بادام درشت

35,000 تومان350,000 تومان

پرک بادام درشت

35,000 تومان350,000 تومان

پرك بادام

35,000 تومان350,000 تومانانتخاب گزینه ها

خلال بادام درختی

35,000 تومان350,000 تومان

خلال بادام درختی

35,000 تومان350,000 تومان

خلال بادام
مخصوص بادام درختي
تهيه شده از بادام بدون تلخ

35,000 تومان350,000 تومانانتخاب گزینه ها

خلال پسته سوپر ویژه سبز

42,500 تومان850,000 تومان

خلال پسته سوپر ویژه سبز

42,500 تومان850,000 تومان

42,500 تومان850,000 تومانانتخاب گزینه ها

خلال پسته كرمان

78,000 تومان780,000 تومان

خلال پسته كرمان

78,000 تومان780,000 تومان

خلال پسته كرمان

78,000 تومان780,000 تومانانتخاب گزینه ها

مغز بنه (پسته کوهی) بدون پوست

32,000 تومان320,000 تومان

مغز بنه (پسته کوهی) بدون پوست

32,000 تومان320,000 تومان

ارجاع به صفحه اصلیhttp://roustae.com/

32,000 تومان320,000 تومانانتخاب گزینه ها

مغزبادام لب شکسته

60,000 تومان240,000 تومان

مغزبادام لب شکسته

60,000 تومان240,000 تومان

60,000 تومان240,000 تومانانتخاب گزینه ها